Leverandørinfo

Generelle købs- og leveringsbetingelser gældende for samhandel mellem leverandør og underentreprenører med Ommen & Møller a/s

Generelt: Køber er OM. Leverandøren er den, som køber indgår en aftale med. Revision 1. marts 2017

1. Specifikation og beskrivelse

1.1. Leverandøren skal levere i nøje overensstemmelse med det i ordren anførte, herunder levere de foreskrevne materiale- og afprøvnings-certifikater. I det omfang OM ikke har specificeret kvalitet, skal leverancen være i god stand og velegnet til det formål, leverancen er købt til. Leverancen skal opfylde gældende danske love, normer og andre myndighedskrav, herunder EU-direktiver m.v. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordren, skal leveringen ske på den i OM´s indkøbsordre angivne adresse i driftsklar stand.

OM påtager sig eksempelvis ikke sammenbygning eller komplettering af leverancen.

1.2. Ændringer til specifikationer, priser eller leveringsterminer samt disse betingelser er kun gyldige, hvis de inden levering er skriftligt bekræftet af OM.

1.3. Alle tegninger og tekniske dokumenter, som af OM overlades til leverandøren før eller efter aftalens indgåelse, forbliver OM’s ejendom. Disse må ikke uden OM’s tilladelse kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab, undtagen i den udstrækning det er nødvendigt for ordrens gennemførelse.

1.4. På OM’s forlangende skal leverandøren vederlagsfrit forsyne OM med oplysninger, identifikationslister, reservedelslister, vedligeholdelsesforskrifter, tegninger og installationsvejledninger på dansk, der er tilstrækkeligt udførlige til at sætte OM og/ eller dets kunde i stand til at installere, igangsætte, drive og vedligeholde, herunder løbende reparere alle dele af leverancen. Oplysninger og dokumentation skal leveres enten i elektronisk form eller i papirformat A4/ A3 efter OM’s valg. Ejendomsretten til sådanne oplysninger og tegninger overgår til OM.

1.5. Leverandøren er forpligtet til at friholde OM for ethvert krav, der måtte blive rejst af tredjemand for påstået krænkelse af patenter, licenser, mærke- og mønsterbeskyttelse, copyright, knowhow o.l. Såfremt OM og/ eller OM’s kunder lider tab i anledning af sådanne krænkede rettigheder, er OM og/ eller dets kunder berettiget til erstatning for dette tab.

1.6. Leverandøren forpligter sig til at tilbyde/ anvise produkter, der begunstiger miljøet og genanvendelse.

2. Levering

2.1. Levering sker DDP (Incoterms 2010) til den i OM’s indkøbsordre nævnte adresse. Hvis ikke andet er nævnt skal levering ske på Brunde Vest 4, 6230 Rødekro.

2.2. De i indkøbsordren anførte leveringsterminer er varens og/ eller dokumentationens ankomstdato til den/ de i OM’s indkøbsordre angivne leveringsadresse/ r. Levering finder sted, når leverancen stilles til OM’s disposition på det af OM anviste sted, og efter OM’s godkendte overtagelse af leverancen. Er leverancen behæftet med mangler betragtes levering først som sket, når afhjælpning heraf er foretaget. Betaling af leverancen er ikke at betragte som godkendelse af leverancen. Leverandøren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre levering til anførte terminer uden ekstra omkostninger for OM. Levering må ikke uden skriftligt samtykke finde sted tidligere end angivet.

Eventuelle forsinkelser eller forventede forsinkelser skal omgående oplyses til og bekræftes skriftligt over for OM. I de tilfælde, hvor OM ikke kan acceptere den opståede forsinkelse, pålægges leverandøren at betale bøde herfor efter nedenstående regler. Overskrides terminer, der er aftalt som milestones (målepunkter) inden levering, skal leverandøren betale en bøde på 1% af den totale ordre-sum for hver påbegyndt uges forsinkelse. Bøder for de enkelte forsinkelser akkumuleres. Leverandøren er dog ikke forpligtet til at betale nogen del af den akkumulerede bøde, såfremt leverandørens afsluttende og komplette levering sker i overensstemmelse med det aftalte leveringstidspunkt.

2.3. Finder levering, det være sig helt eller delvist, ikke sted rettidigt, eller er mangler først udbedret efter det/ de aftalte leveringstids-punkt(er), skal leverandøren betale en bøde på 1% af den totale ordresum for hver påbegyndt uges forsinkelse. Bøderne i pkt. 2.2 og 2.3 akkumuleres. Den akkumulerede bøde er maksimeret til 10% af den samlede ordresum.

2.4. Hvis hele eller en del af leverancen er forsinket, er OM berettiget til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at kræve levering og at fastsætte en endelig frist herfor. Sker levering ikke indenfor denne frist, er OM berettiget til ved skriftlig meddelelse til leverandøren at hæve købet og til - ud over leveringsbøde - af leverandøren at kræve erstatning for det direkte tab, som skyldes forsinkelsen, herunder det direkte tab ved driftsforstyrrelse. Erstatningen fastsættes i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Vælger OM at fastholde købet til trods for leverandørens forsinkelse(r), er OM desuagtet berettiget til at kræve erstatning og bøde(r). I tilfælde af at leverandøren indtræder i rekonstruktion eller konkurs er OM berettiget til at hæve købet og opkræve bøder jf. pkt.2.2 og 2.3. Såfremt købet hæves, fritages OM for enhver forpligtelse til ydelse af hel eller delvis betaling for påbegyndt arbejde m.v.

2.5. I tilfælde af forsinkelser som anført under pkt. 2.4 af en leverance er OM berettiget til, ved skriftlig meddelelse til leverandøren, at annullere én eller flere ordrer til efterfølgende leverancer.

2.6. Såfremt OM kræver det, skal leverandøren fremsende tegnings- og produktionsplaner samt rapporter over produktionsforløbet i det omfang, OM skønner det nødvendigt.

3. Kvalitetskontrol og leveranceopfølgning

3.1. OM og/ eller OM’s kunde er berettiget til at inspicere det bestilte produkt under produktionen i de lokationer, hvor produktionen foregår.

4. Mærkning

4.1. Leverandøren er forpligtet til at mærke leverancen samt medsende følgeseddel, der angiver varebetegnelse, kvantum og OM’s indkøbsordrenummer hhv. sagsnummer. Manglende mærkning betragtes som en mangel jf. pkt. 2.2.

5. Emballage

5.1. Aftalte priser inkluderer fornøden emballage, herunder også paller og tromler. OM accepterer ikke debitering af nogen form for emballage bortset fra debitering for Europaller.

6. Returnering

6.1. Leverede varer, som OM ikke benytter, kan returneres til kreditering under forudsætning af, at varen er i samme stand som ved modtagelsen og mod forudgående aftale.

7. Betaling

7.1. Med mindre andet fremgår af indkøbsordrens betalingsbetingelser skal betaling ske som løbende måned + 60 dage og under alle omstændigheder efter OM’s godkendelse af leverancen og faktura. Faktura skal i pdf-format sendes pr. e-mail og skal indeholde følgende oplysninger:

·​Sagsnummer hhv. konto nummer ved ikke sags henførbar indkøb.

·​Bestiller, købs ansvarlig

·​Rekvisitionsnummer (Valgfri,- kan aftales fra sag til sag)

·​Indkøbsordrenummer (Valgfri og kan aftales fra sag til sag)

Hvis fakturaen ikke er fremsendt i pdf format, og har angivet både bestiller og konto hhv. sags nummer, - vil fakturaen ikke kunne godkendes og dermed blive afvist.

Faktura sendes til ”faktura@ommen-moller.dk”. Betaling er betinget af fuldstændig leverance, herunder af modtagelse af de til leverancen hørende certifikater, tegninger og anden teknisk dokumentation i henhold til indkøbsordren. Leverandørens ret til betaling må ikke gøres til genstand for pantsætning eller transport, herunder factoring uden forudgående skriftlig accept fra OM. Bøder eller erstatning efter pkt. 2.2, 2.3, 2.4 og 11.4 kan modregnes i enhver betaling til leverandøren.

7.2. Eventuel forudbetaling er betinget af, at leverandøren har stillet en uigenkaldelig anfordringsgaranti i anerkendt bank eller forsikrings- selskab på vilkår, der i øvrigt er tilfredsstillende for OM.

7.3 Modtagelse af fakturaer skal ske senest d. 1. i hver måned hvis leverandør vil påberåbe de ovenfor nævnte betalingsbetingelser. Senere modtagelse af fakturaer, vil medføre, at modtagelse overføres til næstfølgende måned, og at betaling af fakturaen udsættes tilsvarende.

7.4 OM har alene 2 betalingsdage hver måned. Disse er hhv. den sidste hverdag i måneden samt ved særlige betalinger, ligeledes den sidste hverdag inden medio måneden.

8. UNDERENTREPRISE

8.1 Ved under entrepriser, hvor leverandør præsterer direkte entreprise- eller entreprenør arbejde inden for byggeri, stillads, beton, stål og andre opgave former der i underentreprise udbydes af OM, - danner kontraktgrundlaget mellem bygherre og OM ligeledes grundlag for indkøbs- og leveringsaftale mellem OM og under entreprenør der dermed kan afvige de her viste købs- og leveringsbetingelser.

​Der fraviges uanset kontrakt grundlag dog ikke punkterne:

Afsnit 1 med alle underpunkter,

Afsnit 2 med alle under punkter.

Afsnit 7 med alle under punkter, betalingsbetingelser som beskrevet i pkt. 7.1 tilpasses kontraktgrundlaget

Afsnit 8.3

8.2. Såfremt en leverandør ikke selv fremstiller leverancen eller væsentlige dele deraf, skal producentens, hhv. under under entreprenørs navn oplyses ved ordrebekræftelsen og godkendes af OM inden igangsætning af produktionen af den pågældende leverance, og OM/OM’s kunder skal sikres adgang til kvalitetskontrol under produktionen jf. pkt. 3. Efterlever leverandøren ikke dette, er OM berettiget til at hæve aftalen samt at påberåbe sig alle øvrige OM tilkommende misligholdelsesbeføjelser. Ansvaret for korrekt opfyldelse af leverancen påhviler leverandøren fuldt ud.

8.3 Underentreprenør bekræfter ved sin accept af ordre, til enhver tid at ville overhold I.LO konventionen samt desuden at overholde krav om at ansatte skal arbejde under vilkår der ikke er ringere end gældende Bygge- og Anlægsoverenskomst indgået mellem Dansk Byggeri og 3F. Underentreprenør bekræfter også ved sin ordre accept, at ville holde Ommen & Møller a/s skadesløs for ethvert krav Ommen & Møller a/s måtte blive mødt med som følge af underentreprenørens manglende overholdelse heraf.

​9. Hemmeligholdelse

9.1. Leverandøren må hverken offentligt eller til tredjemand oplyse tekniske data, priser eller lignende vedrørende ordren eller i øvrigt videregive informationer eller tilegnet viden fra OM eller lade nogen trediemand under Leverandørens kontrol foretage sådanne handlinger Det er ikke tilladt uden i hvert enkelt tilfælde at have indhentet OM’s forudgående skriftlige samtykke, at benytte OM’s logo, navn eller handelsforhold i reklame- eller referenceøjemed.

10. Garanti

10.1. Leverandøren garanterer for hensigtsmæssig konstruktion, for materialernes gode kvalitet, for arbejdets gode udførelse samt for, at det leverede er egnet til og har de rette egenskaber til det formål, hvortil det skal benyttes.

10.2. Såfremt der til leverancen er knyttet specificerede ydelser, omfatter leverandørens garanti også disse ydelser.

10.3. Garantien er gældende i mindst 48 måneder efter gennemført og godkendt levering af det totale projekt til OM’s kunde. Længere garantiperioder vil forekomme for opgaver og leverancer der henhører under entrepriseretten.

11. Ansvar for mangler

11.1. OM vil snarest muligt underrette leverandøren om eventuelle fejl og/ eller mangler.

11.2. Leverandøren er forpligtet til uden ophold og uden udgift for OM at udbedre manglen og/ eller berigtige fejlen, herunder at udskifte de dele af leverancen, der ikke opfylder kravene i henhold til specifikation og indkøbsordrer. Denne udbedring skal ske, så leverandøren afholder alle omkostninger, uanset hvor projektet måtte befinde sig, dog således at leverandøren ikke skal dække transportomkostninger udover hvad der svarer til, at projektet befinder sig i Danmark. SHG fastsætter en frist alene under hensyn til OM’s projekt, inden for hvilket udbedring skal finde sted.

11.3. Såfremt leverandøren ikke inden for den af OM fastsatte tidsfrist har foretaget udbedring, reparation, udskiftning og/ eller omlevering er OM berettiget til at lade udbedring, reparation og/ eller udskiftning foretage af andre end leverandøren, men for dennes regning. Det samme gælder, såfremt leverancen skal anvendes af OM straks efter levering. OM er endvidere berettiget til i stedet for at lade foretage udbedring, reparation og/ eller udskiftning, ved skriftlig meddelelse til leverandøren at hæve aftalen.

11.4. OM er berettiget til at kræve erstatning for ethvert direkte tab, som fejl og mangler påfører OM.

11.5. For en leverance, der helt eller delvist erstattes eller udbedres i hen- hold til pkt. 11.2 eller 11.3, skal ovenstående betingelser være gældende for alle berørte dele af leverancen i en ny garantiperiode regnet fra tidspunktet for udbedringens udførelse jf. pkt. 10.3.

11.6. OM kan videregive leverandørens garanti til OM’s kunder, og leverandøren er derfor forpligtet til at bistå SHG i et eventuelt garantispørgsmål og til efter garantiperiodens udløb at bistå OM’s kunde.

12. Ansvar for leverancens skadevoldelse (produktansvar)

12.1. Hvis tredjemand fremsætter krav mod én af parterne om erstatningsansvar, er denne part forpligtet til uden ophør at underrette den anden part herom. I det omfang OM, efter dansk eller udenlandsk ret, måtte blive pålagt produktansvar for skade forårsaget af leverandørens leverance, er leverandøren forpligtet til at holde OM skadesløs for alle omkostninger, herunder også evt. sagsomkostninger. Leverandøren er forpligtet til at tegne en erhvervs- og produkt- ansvarsforsikring med en dækning på mindst 5 mio. DKK per personskade og det tilsvarende per tingskade. Leverandøren skal efter ønske fra OM tilstille OM leverandørens forsikringspolice med forsikringssum(mer) vedrørende produktansvar.

12.2. OM og leverandøren er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgift, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod én af dem på grundlag af skade eller tab, som påstås forårsaget af leverancen. Det indbyrdes forhold mellem leverandøren og OM skal dog altid afgøres efter bestemmelsen om tvister i nærværende betingelser.

13. Force majeure

13.1. Forsinkes en leverance af force majeure f.eks. ved krig, uroligheder, terrorisme, naturkatastrofer, brand, eksplosion, strejke, lockout, boykot eller indgreb af offentlig myndighed i lovlig virksomhed, skal leverandøren straks underrette OM om forsinkelsen og dens årsag og dens skønnede varighed og i øvrigt løbende holde OM underrettet om udviklingen. Leverandøren skal iværksætte nødvendige foranstaltninger for at reducere virkningen af force majeure situationen. Leveringstiden udskydes - forudsat at leverandøren har underrettet OM, som ovenfor angivet - med den uundgåelige forsinkelse, dog højst med varigheden af force majeure situationen. Force majeure hos leverandørens underleverandører af væsentlige dele sidestilles med force majeure hos leverandøren selv. Force majeure situationer, eksisterende eller forudseelige på ordre- tidspunktet, berettiger ikke til udsættelse som nævnt ovenfor.

13.2. Forhindres OM’s modtagelse eller installation af det bestilte materiel ved en force majeure situation som nævnt ovenfor, er OM berettiget til at forlange levering udskudt svarende til ovenfor.

13.3. Meddelelse efter disse regler skal ske pr. brev eller e-mail.

13.4. Dersom leveringsudskydelsen som følge af force majeure hos OM eller leverandøren vil få væsentlig indflydelse på OM’s projektforløb, er OM berettiget til at hæve købet mod betaling af leverandørens dokumenterede omkostninger op til annulleringstidspunktet.

14. Tvister og lovvalg

14.1. Tvister afgøres efter dansk ret (uden hensyn til lovvalgsregler) og i OM’s frie valg, enten ved voldgift eller ved Retten i Sønderborg. Ved voldgift skal tvisten afgøres i København efter regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Alle medlemmer af voldgifts-retten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut efter ovennævnte regler. Uanset en evt. tvist mellem parterne skal leverandøren fortsætte levering.

Leverandøren skal levere i nøje overensstemmelse med det i ordren anførte, herunder levere de foreskrevne materiale- og afprøvnings-certifikater. I det omfang OM ikke har specificeret kvalitet, skal leverancen være i god stand og velegnet til det formål, leverancen er købt til. Leverancen skal opfylde gældende danske love, normer og andre myndighedskrav, herunder EU-direktiver m.v. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i ordren, skal leveringen ske på den i OM´s indkøbsordre angivne adresse i driftsklar stand.

OM påtager sig eksempelvis ikke sammenbygning eller komplettering af leverancen.

Hovedkontor​

​Ommen & Møller A/S

Brunde Vest 4, 6230 Rødekro

CVR: 29144206​

Hedensted afdelingen​

Ommen & Møller A/S

Skiltemagervej 1, 8722 Hedensted

CVR: 29144206​​

Telefon / Fax​

E-mail​